Lyžiarsky oddiel LOPE Partizánske v spolupráci s lyžiarskym strediskom Cigeľ organizuje v rámci Oblastnej lyžiarskej ligy STRED už šiesty ročník pretekov :

Cigeľský krtko

 

 

Propozície na stiahnutie 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

 

Usporiadateľ:

Lyžiarsky oddiel LOPE

 

Technické zabezpečenie:

Lyžiarsky oddiel LOPE

 

Termín:

28.1.2022, piatok//štart prvého pretekára od 9:30

 

Miesto:

stredisko Cigeľ (Priedavky - Šabľová)

nadmorská výška údolnej stanice - 630 m.n.m.//nadmorská výška hornej stanice - 825 m.n.m

Prihlášky:

emailom na adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , prihlášky posielajte vo xls.formáte (na stiahnutie z http://ollstred.lope.sk/index.php/dokumenty.html),prípadná zmena na 0907/505 706, Erika Terkovičová

Uzávierka prihlášok: najneskôr 26.1.2022 do 20:00

Žrebovanie čísel: manuálne, náhodným výberom

Výdaj štartovných čísel : 28.1.2022 v bufete vedľa vleku od 8:15-8:45

 

Ubytovanie, stravovanie:

 • ubytovanie usporiadateľ neposkytuje,
 • občerstvenie a stravovanie v bufete na svahu,

 

Ceny: ocenení budú prví šiesti pretekári v každej kategórii

 

Upozornenie:

 • pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú pretekov a tréningov na vlastné nebezpečie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.

 

 • usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody vzniknuté počas tréningov a pretekov.

 

 Technické ustanovenia :

Predpis: preteká sa podľa platných pravidiel lyžovania a Súťažného poriadku ZSL na sezónu 2022.

 

Disciplína:

 • obrovský slalom, 1. súťažné kolo

 

Kategórie:

Kategórie

Rok narodenia

Superbaby -  dievčatá, chlapci

2018/2015

Mladšie predžiačky Mladší predžiaci,

2014/2012

Staršie predžiačky Starší predžiaci,

2011/2010

Mladšie žiačky, Mladší žiaci,

2009/2008

Staršie žiačky, Starší žiaci

2007/2006

Juniori dievčatá,chlapci

2005-2001

 

 Štartovné a cena lístku na vlek:

 • štartovné - 5,- EUR/pretekár
 • cena lístku - 7,- EUR/pretekár resp. tréner/deň
 • počet trénerov za klub je 5

 

 Časový harmonogram:

8:15 – 8:45             prezentácia a rozjazdenie

8:45 – 9:15             prehliadka trate (všetky kategórie)

9:30                           štart kategórií  v poradí :

 • mladšie predžiačky
 • mladší predžiaci
 • staršie predžiačky
 • starší predžiaci
 • mladšie žiačky
 • mladší žiaci
 • staršie žiačky
 • starší žiaci
 • juniori

11:00                         prestavba štartu pre kategóriu superbaby

11:30                         štart kategórie superbaby

13:00                         vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov

           

Protesty:

podľa pravidiel Súťažneho poriadku ZSL doložené vkladom 17,-Eur

 

Rôzne:

 • prípadné odvolanie preteku Vám bude oznámené 2 dni pred plánovaným termínom,
 • za stratu štartovného čísla bude organizátor požadovať 25,-Eur,
 • pretek bude v režime OTP. Pri prezentácii je potrebné odovzdať písomné vyhlásenie o splnení podmienok OTP,
 • prehlásenie o bezinfekčnosti a splnení podmienky OTP, ako aj súpisku klubu je potrebné mať vytlačenú, vyplnenú a podpísanú, nachystanú na odovzdanie pri registrácii.

 

 Písomné vyhlásenie o splnení podmienky OTP a zároveň vyhlásenie o bezpríznakovosti účastníka
športového hromadného podujatia.

Písomné vyhlásenie sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie na športovom hromadnom podujatí za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia športovcov, športových odborníkov a ostatných účastníkov podujatia.

 

vyhlasujem, že: (označte „X“)

□ účastník nemá ani jeden z nasledujúcich príznakov: neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, známky ochorenia dýchacích ciest (nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie), známky ochorenia tráviaceho traktu (bolesť brucha, vracanie,hnačka),
□ regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast účastníkovi nenariadil karanténne opatrenie,
□ účastník nebol v priebehu ostatných 7 dní v úzkom kontakte1 s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,
□ v prípade ak účastník bol za posledných 14 dní v zahraničí: a má menej ako 12 rokov:
□ si spolu s osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti po vstupe na územie Slovenskej republiky splnili povinnosti domácej izolácie 14 dní, alebo obdržali negatívny výsledok PCRtestu po 5-tom dni domácej izolácie, alebo si uplatňujú status plne zaočkovaných osôb
ak má viac ako 12 rokov:
□ si po vstupe na územie Slovenskej republiky splnil povinnosť domácej izolácie 14 dní, alebo obdržal negatívny výsledok PCR testu po 5-tom dni domácej izolácie, alebo si uplatňuje status
plne zaočkovanej osoby, alebo spĺňa inú výnimku z vyhlášky ÚVZSR pre vstup na územie SR.
□ Som plne očkovaná osoba
□ Som osoba po prekonaní ochorenie Covid 19 v období nie viac jako 180 dňami
□ Som testovaná osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenieCOVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu


Som si vedomý, že v prípade zmeny zdravotného stavu a prejavovania vyššie uvedených príznakov ochorenia účastník musí zostať doma a nemôže sa podujatia zúčastniť. Rovnako som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
1) úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút, alebo činnosť pracovníka prvej línie (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19 bez použitia odporúčaných osobných ochranných prostriedkov (OOP). Za úzky kontakt sa nepovažuje osoba, ktorá v zmysle definície aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR nie je
považovaná za úzky kontakt (štandardne osoba plne zaočkovaná alebo osoba, ktorá prekonala COVID-19).
2) za plne očkovanú osobu sa považuje osoba:
a) najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
b) najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID 19 s jednodávkovou schémou, alebo
c) najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu
COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19
3) Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra 2021.

 

 

V ................................. dňa ....................


podpis

(zákonný zástupca/plnoletý účastník)